Hoçë e Vogël

Shtëpia – strehë e UÇK-së, Komanda e Brigadës 124 „Gani Paçarizi“

The house – base of KLA, Command of Brigade 124 “Gani Paçarizi”