Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Sejfullah Sejfullahut

The KLA shelter house of Sejfullah Sejfullahu