Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Haxhi Ymer Dellovës

The KLA shelter of Haxhi Ymer Dellova