Krushë e Madhe

Punëtoria për riparimin e automjeteve të UÇK-së shtëpia e Nazmi Hotit

The workshop for the repair of KLA vehicles, the house of Nazmi Hoti