Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e vëllezërve Selmani

The KLA shelter of the Selmani brothers