Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Qerim Selmanit

The KLA shelter of Qerim Selman