Ratkoc

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Sahit Morinës

The KLA headquarters of Sahit Morina