Ratkoc

Shtëpia-bazë dhe ambulancë e UÇK-së e Sali Reshit Hotit

The base house and ambulance of the KLA of Sali Reshit Hoti