Nagavc

Shtëpia-bazë e LKÇK-së dhe e UÇK-së, shtëpia e Kujtim Gashit

The base house of the LKÇK and the KLA, the house of Kujtim Gashi