Celinë

Shtëpia-bazë e batalionit të tretë të UÇK-së e Zenel Kadriut

The home-base of the third battalion of the KLA of Zenel Kadri