Është ujëmbledhës relativisht i vogël, rrethuar me hardhi rrushi. Ka bimësi dhe jetë shtazore shumë të pasur.