Babovc

Shtëpia Bazë e UÇK-së e Zenel Berisha në Babovc

KLA Base House of Zenel Berisha in Babovc