Çifllak

Bazë e UÇK-së – Shtëpia e Zenel Thaçit

KLA base – Zenel Thaci’s house