Teqja e tarikatit Rifai është e shek XIX, së bashku me Tarikatin Kadiri janë ndër tarikatet e para dhe më të vjetra. Ka tyrbe dhe shumë elemente si dhe gjëra të rëndësishme, të cilat e dëshmojnë traditën dhe trashëgimin e këtij tempulli fetar. Ajo vazhdon të shërbejë për lutje dhe ceremoni fatare edhe sot e kësaj dite. Ka pasur punime dhe ripunime me dru dhe me gurë kualitativ, sidomos pas luftës çlirimtare, zgjerim të kompleksit si brenda ashtu edhe jashtë objektit me qëllim të krijimit të kushteve dhe hapësirës sa më të përshtatshme për besimtarët.