Ratkoc

Bustet e dëshmorëve: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti dhe Safet Latifi

Busts of martyrs: Naser Krasniqi, Sahit Krasniqi, Visar Hoti and Safet Latifi