Që nga themelimi i kësaj verarie, synimi ynë ka qenë që të prodhojmë pije ekskluzivisht kualitative dhe mundësisht kulminante.

Ne këtë e kemi arritur duke patur konsumatorë të kënaqur dhe plasman të mjaftueshëm në treg.

Në një të ardhme të afërt, nëse realizohen objektivat dhe synimet e bodrumit, shpresojmë të rritet edhe kërkesa për punëtorë dhe të zgjerohet veprimtaria.